גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

בתי-המשפט
בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו בש"א 022545/08
ע"א  002156/08
לפני: כב' הרשם איתן אורנשטיין    
       
 
 
בעניין: 1. פרץ ליטל
2. שחוח דביר
3. שטרית שמעון
 
  ע"י ב"כ עו"ד אלי קדמי המבקשים
  נ  ג  ד  
  דומבלסקי לאה  
  ע"י ב"כ עו"ד לירז גונן אללוף המשיבה
 
 
החלטה
 
לפניי בקשה להפחתת עירבון או לחילופין המרתו בערבות צד ג' במסגרת ערעור על פסק הדין של בית המשפט בת"א – יפו (כב' השופטת גלר-אהרוני) אשר במסגרת תובענה שעניינה הסכם שכירות בין המשיבה והמבקשת 1 לה ערבו המשיבים 2,3 חויב כל אחד מהמבקשים לשלם למשיבה סך 20,000 ₪. עוד נקבע בפסק הדין כי הנתבעים יישאו בהוצאות ושכ"ט בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ. פסק דין עליו משיגים המבקשים ניתן בהסכמת הצדדים על דרך הפשרה.
 
לטענת המבקשים סכום העירבון כפי שנקבע על סך 20,000 ₪ גבוה בנסיבות העניין וקרוב לסכום בו חויבו במסגרת פסק הדין נשוא הערעור וכי דחיית הבקשה תמנע מהם את קבלת יומם בביהמ"ש. המבקשים טוענים כי הינם אנשים צעירים אשר ביקשו להקים עסק קטן לצורך פרנסתם, לשם כך שכרו מאת המבקשת נכס לצורך הפעלת פיצריה. בדיעבד, הסתבר כי עקב צורת המבנה לא ניתן לעשות בו שימוש לא ניתן לקבל רישיון עסק ולפיכך, לדבריהם, לא עשו בו כל שימוש. פסק הדין חייב את המבקשים בתשלום דמי שכירות למשך שנה שלמה.
המבקשת טוענת כי היא צעירה כבת 22, מובטלת ונמצאת בהליכי פירוד מבעלה, המבקש 3. המבקש 2, נכה צה"ל, המתקיים מקצבת נכות. המבקש 3, משתכר כ 3,000 ₪ לחודש.
 
המשיבה מתנגדת לבקשה טוענת כי שעה שהמבקשים נתנו את הסכמתם למתן פסק הדין על דרך הפשרה שומה היה עליהם להביא בחשבון את מכלול הסיכונים והסיכויים העומדים לפתחם.
המשיבה מוסיפה כי בית המשפט נתן דעתו לקשיים הראייתים ומצא כי המבקשים התרשלו בבדיקת מצב הרישוי בנכס המושכר ומפנה לסעיף 19 להסכם השכירות בין הצדדים המטיל את האחריות להסדרת הרישיון להפעלת העסק על השוכרים, המבקשים. לדברי המשיבה, מצבם הכלכלי של המבקשים כפי המשתקף בתצהירים שהוגשו על ידי המבקשים מחזק את הצורך בדבר הפקדת עירבון והשארת סכום העירבון כפי שנקבע על כנו על מנת ולא תעמוד בפני שוקת שבורה אם וככל שיידחה הערעור. עוד מוסיפה המשיבה כי בנסיבות העניין ערבות אישית של המבקשים לא יהיה בה כדי להבטיח את הוצאותיה וזאת מחמת מצבם הכלכלי הקשה כפי שהעידו עליו המבקשים בעצמם.
 
דין הבקשה להידחות.
 
העירבון נועד להבטיח את תשלום ההוצאות שייפסקו לטובת המשיב באם הערעור יידחה. ההלכה הפסוקה מורה כי בית המשפט ישקול לעניין פטור מערבון בהתחשב במצבו הכלכלי של המבקש ובחינת סיכויי ההצלחה בערעור בש"א 1528/06 יוסף ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, תק-על 2007(4), 329.
 
המבקשים לא עמדו בנטל ולא הניחו תשתית ראייתית ולו בסיסית המצדיקה להיעתר לבקשתם, ואבהיר. המבקשים אמנם טענו בבקשתם כי ידם אינם משגת לשאת בסכום העירבון כפי שנקבע, אך לא טרחו לתמוך את בקשתם ולו בראשית ראייה שיש בה כדי לתמוך באמור. מצופה היה, בין היתר, כי המבקש 2 יצרף אישורים בדבר זכאותו לקבלת קצבאות כנטען על ידו, המבקש 3 יצרף תלושי משכורת, כי המבקשים כולם יצרפו תדפיסי בנק, תדפיס פירוט כרטיסי החיוב באם הם עושים בהם שימוש אך כזאת לא נעשה. המבקשים אף לא שיכנעו כי ניסו לגייס את סכום העירבון באמצעות מימון מאת גורם פיננסי או מאת קרובי משפחה וגם בכך טעם לדחיית הבקשה.
 
מעבר לדרוש, בחנתי גם את סיכויי הערעור שגם הוא נדבך הכרחי לצורך היעתרות לבקשה והתרשמתי כי אלה אינם גבוהים ואבהיר. המבקשים משיגים על פסק דין שניתן על דרך הפשרה ולבקשת הצדדים נומק בקצרה. הלכה היא כי עילות ההתערבות של בית המשפט של הערעור במסגרת פסק דין שניתן על דרך הפשרה הן מצומצמות ותחומות למקרים של חריגה מסמכות ומגבולות הסבירות. ראיתי להפנות בהקשר זה לדברי כב' השופט רובינשטיין ב 10952/07 שוורץ נ' החברה הכלכלית לראש העין בע"מ [פורסם בנבו] שדחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שניתן על דרך הפשרה וקבע:
"          אין מקום להיעתר לבקשה. אין היא מגלה עילה להתערבות בפסק דין שניתן על דרך הפשרה, שכנודע ההתערבות הערעורית בו מצומצמת מאשר בערעור רגיל, ותחומה לחריגה קיצונית ביותר במסקנות...
לעניין גדרי ההתערבות בפסק דין שניתן על דרך הפשרה ראו ע"א 1639/07 אגיאפוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה, פ"ד נג(1) 337 (השופטים אילן וטירקל) (1999); רע"א 4044/94 בוקרה נ' סגל, פ"ד נח(6) 894 (2004); רע"א 1157/04 נאסא ווטרי ישראל נ' שחורי (טרם פורסם) (השופטת פרוקצ'יה) (2005); רע"א 9311/04 רונן נ' סמואל (לא פורסם) (2005); רע"א 11579/05 ניידות חב"ד נ' חנניה (לא פורסם) (2006) והאסמכתאות דשם (פסקה ט'); רע"א 682/07 לבייב נ' גילר (לא פורסם) (2007); בן-נון, הערעור האזרחי (מה' 2, 2004), 211; גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מה' 9, תשס"ז-2007), 331-330; קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי (מה' 15 – תשס"ז-2007), 1241.        "
 
לצורך בחינת סיכויי הערעור לשלב זה של ההליך לא התרשמתי כי קיימות עילות המצדיקות התערבות ערכאת הערעור וגם בכך טעם לדחיית הבקשה.
 
סופו של דבר, הבקשה נדחית.
 
המבקשים יפקידו את העירבון בתוך 30 יום שאם לא כן יידחה הערעור ללא צורך בהחלטה נוספת.
 
תזכורת עירבונות ליום 30/6/09.
 
5129371
54678313
 
5129371
54678313המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.
 
ניתנה היום, כ' באייר תשס"ט,  (14 במאי 2009), בהעדר הצדדים.                                                                                 
                איתן אורנשטיין, שופט
 
איתן אורנשטיין 54678313-22545/08
רשם בית-משפט המחוזי בתל אביב-יפו
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים