גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

1.מהי  חברת מפרת חוק?
חברת מפרת חוק הינה חברה אשר הוכרזה ככזו על ידי רשם החברות בגין הפרה של הוראות חוק החברות בנושאי תשלום אגרות שנתיות ו\או הגשת דוחות שנתיים לרשם.  רישום חברה שהוכרזה "חברה מפרת חוק",  מופיע במאגר רשם החברות הפתוח לעיון הציבור כולו, כולל חברות אחרות ובנקים.
מבלי לגרוע מסנקציות אחרות שרשאי להטיל רשם החברות בשל ההפרות האמורות, הסנקציות הננקטות כלפי חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק כוללות: אי רישום שיעבוד שנעשה לטובתה, אי רישום שעבוד על נכסיה- שמשמעו בין היתר השפעה על מתן הלוואות בנקאיות, ואי רישום לטובת החברה אצל רשם המשכונות.
החברה לא תוכל לשנות את שמה או מטרותיה, החברה  וגם בעלי השליטה בה, לא יוכלו לרשום חברה חדשה.
 
2. מהם העיצומים הכספיים והליכי הגבייה של רשם החברות?
הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק, מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי הרשם להטיל על חברה שהפרה חובותיה כאמור. הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה. כמו כן ניתן להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דו"ח שנתי, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ₪. אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה.
כמו כן, רשאי רשם החברות לנקוט בהליכים לגביית החובות הכספיים והעיצומים הכספיים לפי פקודת המיסים [גבייה].
 
3. האם כל חברה מחויבת בתשלום אגרה שנתית?
כל החברות, פרטיות,ציבוריות וחברות חוץ חייבות בתשלום אגרה שנתית.
 
4. האם כל חברה מחויבת בהגשת דוח שנתי?
החובה להגיש דוח שנתי חלה על כל חברה שאיננה תאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך ובעיקר, כל חברה שאיננה נסחרת  בבורסה  בישראל.
 
5. מהו הדו"ח השנתי, האם מסובך להגישו והאם יש חובה להגיש בנוסף מאזן כספי?
הדו"ח השנתי איננו דוח כספי. הוא כולל מילוי של טופס פשוט הנמצא באתר הרשות ונועד לתת תמונת מצב עדכנית של פרטי החברה : מען רשום, פרטי דירקטורים, בעלי מניות ועוד.
 
6. האם גם חברת חוץ מחויבת להגשת דוח שנתי?
כיום טרם נקבע בתקנות טופס דיווח להגשת דוח שנתי לחברות חוץ ועל כן לא תופעל סנקציה של חברה מפרת חוק בגין אי הגשת דוחות שנתיים, אך יודגש כי  בהחלט חלה חובת תשלום אגרה שנתית .
 
7. קיבלתי אגרת מידע  בעניין חברה מפרת חוק- האם הרשם פועל להפעלת הסמכות כנגדי?
במהלך חודש אוקטובר 2010, נשלחה אגרת מידע לכלל החברות הרשומות אצל רשם החברות, המספקת מידע בעניין סמכויות הרשם להכרזה על חברות כמפרות חוק, על המשמעויות כתוצאה מהכרזה שכזו והסמכות להטלת עיצומים כספיים. אגרת זו הינה אגרת מידע כללית ועצם קבלתה אינה קובעת עובדה בדבר הפעלת סמכותו של רשם החברות לעניין חברה מפרת חוק. על מנת להימנע מאי –נעימויות, נכון ורצוי להסדיר את חובות האגרה השנתית ואת הגשת דוח שנתי עדכני לרשם החברות.
 
8. האם תישלח אזהרה מאת הרשם לפני הפעלת הסמכות לעניין חברה מפרת חוק?
כאשר חברה אינה מסדירה את תשלום האגרות ו\או אינה מקיימת את החובה להגשת דוחות שנתיים לרשם, היא חושפת את עצמה להכרזה כחברה מפרת חוק.  רשם החברות ישלח לכתובת משרדה הרשום של החברה מכתב התראה ובו יפרט את ההפרות בגינן החברה מועמדת להיות חברה מפרת חוק ואת המועד שבו תרשם התראה במרשם החברות. מיום רישום ההתראה במרשם החברות, שתופיע גם בנסח החברה ובמידע הבסיסי לגבי החברה שניתן לקבל ללא תשלום באתר הרשות, מוקצבים לחברה 30 ימים להסדרת ההפרות. לאחר תקופה זו, מוכרזת החברה כחברה מפרת חוק, ללא התראה נוספת.
יודגש כי המועדים נספרים מיום רישום ההתראה במרשם החברות, וזאת, בין אם החברה קיבלה את מכתב ההתראה ובין אם לאו. לכן, יש חשיבות לעדכון כתובת משרדה הרשום של החברה אצל רשם החברות.
 
9. כיצד ניתן להסיר את ההכרזה בגין "חברה מפרת חוק"?
הסדרת ההפרות אצל רשם החברות גוררת הסרה אוטומטית של ההכרזה של החברה כ"חברה מפרת חוק". יצוין כי תשלום אגרה שנתית באמצעות אתר האינטרנט או בשובר שהונפק על ידי רשם החברות, מתעדכן אצל רשם החברות לאחר 24 שעות.  
עוד יצוין כי הדוח השנתי שיוגש על ידי החברה ייבדק ורק אם יימצא תקין יהיה בכך משום תיקון ההפרה. לכן, יש להקפיד במילוי הדוח השנתי. ראו דגשים לעניין זה באתר הרשות.
חברה יכולה למצוא מידע לעניין סטאטוס ההפרות שלה במידע הבסיסי הניתן ללא תשלום באתר רשות התאגידים, או בנסח החברה, לפי העניין.
 
10. הגשתי דוח שנתי אחרון מעודכן ו\או שילמתי את האגרות השנתיות לרשם החברות אך בכל זאת במשרדי החברה שלי נתקבל מכתב המציין כי היא מועמדת להיות "חברה מפרת חוק"?
אנא בדוק האם המכתב נשלח לפני שהוסדרו ההפרות, שאז הסדרת ההפרות מבטלת את ההתראה. בכל מקרה אחר, יש לשלוח את האסמכתאות לתשלום האגרות \ הגשת דו"ח שנתי עדכני אחרון (חובת הגשת הדו"ח השנתי היא לשנה הנוכחית או לכל הפחות לשנה הקודמת) ל:ת.ד 28040-ירושלים מיקוד 91281
 
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים