גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

החלטת רשם האגודות השיתופיות אינה
ניתנת לאכיפה בלשכת ההוצאה לפועל
אלא באמצעות הגשת תובענה אזרחית מתאימה

המבקשים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל אשר לפיהן נקבע, כי החלטת רשם האגודות השיתופיות אינה ניתנת לאכיפה בלשכת ההוצאה לפועל, ולפיכך הוחלט על סגירת תיק ההוצאה לפועל.
.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כלהלן:
דרך המלך לבירור דבר בטלותם של החלטה או פסק דין קיימים, בין אם מפאת חוסר סמכות עניינית ובין אם כתוצאה מפגם אחר, היא על ידי נקיטה בהליך ערעורי בפני ערכאת הערעור, ולא בדרך של התקפה עקיפה לפני רשם ההוצאה לפועל.
הדין מציין שני מקורות בכדי לקבוע שהכרעה הינה ברת-ביצוע על-ידי ההוצאה לפועל: המקור הראשון טמון בחוק ההוצאה לפועל עצמו אשר מורה, כי פסק דין או החלטה אחרת שניתנה על-ידי בית-משפט או בית דין דתי, ניתנים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל והמקור השני מצוי במסגרתו של סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל, לפיו הכרעה שניתנה על-ידי גורם שאינו בית-משפט, יחולו עליה הוראות חוק ההוצאה לפועל ובתנאי שמדובר ב"חיוב שדינו כפסק דין" כמשכנתאות רשומות על מקרקעין וכן החלטות, צווים, פסקי דין ומסמכים שנקבע לגביהם בכל דין כי יש לבצעם כמו פסק-דין של בית משפט.
סעיף 43 לפקודה מגדיר את סמכותו של הרשם להורות על פתיחת חקירה בעניין עסקיה של אגודה. הסעיף קובע כי במקרה שבו החקירה נפתחת שלא על פי יוזמת הרשם, רשאי הרשם לדרוש מהמבקש או המבקשים שישלישו סכום שיספיק לכיסוי ההוצאות המשוערות של החקירה.
סעיף 46 לפקודה מתייחס לסמכות הרשם לאחר שנערכה חקירה לפי סעיף 43, לצוות על פירוק האגודה, ובמקרה זה תהיה לכל חבר של האגודה זכות במשך שני חודשים מתאריך פרסום הצו, לערער על הצו בהתאם לסעיף 51 לפקודה.
בשתי המסגרות, זו שבסעיף 43 וזו שבסעיף 46 לפקודה, הרשם מפעיל סמכות מנהלית, שלא נקבעה לגביה כל הוראה אשר מעניקה להחלטותיו של הרשם במסגרת סעיפים אלה, תוקף של פסק דין או החלטה הניתנים לאכיפה בהוצאה לפועל. מכאן, שגם בקשת הפסילה הנספחת להליכים אלה, אינה יכולה לקנות, משל עצמה, כח של החלטה הניתנת לאכיפה בלשכת ההוצאה לפועל.
קיומו של הליך ערעורי אינו משנה מתכונותיה הבסיסיות של ההחלטה נשוא הערעור, ואינו מקנה לה מה שאין בה.

רעצ (י-ם) 12790-11-11 יצחק אריה וירצבורגר נ' יעקב משה ברגמן

 
מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים