גונן אללוף

משרד עורכי דין

 

התחברות לחברים

דף הבית >> מאמרים ומידע משפטי >> תאגידים >> סוגי התאגדויות
 

תאגיד הוא יחידה משפטית עצמאית שלה זכויות וחובות משל עצמה.

את התאגידים בישראל ניתן לחלק לשלושה סוגים עיקריים:

הסוג הראשון הוא תאגידים ציבוריים הפועלים ומוקמים מכח חוק כגון: בנק ישראל, רשות השידור עיריות וכו'. הסוג השני הוא תאגידים פרטיים כגון חברה, שותפות, עמותה ואגודה שיתופית. הסוג השלישי הוא יצור כלאיים של שני הסוגים הראשונים, תאגידים הפועלים בשני הכובעים, הציבורי והפרטי, במקביל.

 

כאמור בתחום התאגידים הפרטיים קיימות מספר צורות התאגדות קיימות. כל צורת התארגנות שונה מרעותה, הן במטרות, בדרך ההתארגנות, בפרוצדורה ובמידת החבות שהיא מטילה על החבר בה. להלן נעמוד על מספר מאפינים של כל תאגיד: 

 

 

שותפות - יחס בין חבר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רוחים למעט אם מדובר בתאגיד אחר (כגון חברה).
לצורך הקמת השותפות צריך לפחות שני שותפים, אך לא יותר מעשרים. (לעניין זה קיימים חריגים כמו שותפות של עורכי דין או רואי חשבון, שבהן מקסימום השותפים עומד על חמישים שותפים). רישומה של שותפות נעשית ברשם השותפויות אשר במשרד המשפטים.

 

שותפות היא סוג ההתאגדות הנפוץ ביותר, כיוון שאין חובה לרשום שותפות על מנת שהיא תהיה קיימת.

עפ"י הדין, שותפות שהוקמה לשם ניהול עסק חייבת ברישום אצל רשם השותפויות, תוך חודש מיום הקמתה. כל השותפים בשותפות נחשבים כמנהליה של השותפות וחייבים יחד ולחוד בכל חיוב שהשותפות עצמה חבה בהם.

לדוגמה אם שותפות העסיקה עובד, אך שכרו לא שולם לו, העובד רשאי יהיה לתבוע את שכרו הן מהשותפות והן מכל שותף ושותף בה, וכל שותף יהיה חייב במלוא שכרו של העובד.

שותפות ניתן לפרק במספר מקרים, ובין היתר אם הודיע אחד השותפים על רצונו לפרק השותפות או כאשר אחד מהשותפים נפטר או פשט רגל.

 

תת סוג של שותפות היא שותפות מוגבלת, כלומר שותפות שבה יש לפחות שותף אחד כללי החב בכל חיובי השותפות, ולפחות שותף אחד מוגבל. ההגבלה של השותף המוגבל באה לידי ביטוי בשני אופנים: הראשון, השותף המוגבל חב בחובות השותפות עד לגובה השקעתו בשותפות בלבד. הביטוי השני למוגבלות הוא שלשותף זה אסור לעשות "מעשה ניהול". אם עשה שותף מוגבל מעשה ניהול, הוא הופך לשותף כללי בו ברגע.

שותפות מוגבלת חייבת להרשם אצל רשם השותפויות על מנת שצדדים שלישיים ידעו על ההגבלה.

  

 

אגודה שיתופית - תאגיד שבא לבטא שיתוף של כוחות עבודה על בסיס שיווין. תנאי ראשוני לקיומה של אגודה שיתופית הוא רישומה אצל רשם האגודות השיתופיות.

 

מטרות האגודה בנוסף ליצירת רווחים עבור החברים הם: טיפוח החיסכון, עזרה עצמית, ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים כדי להביא לשיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם, כלומר ערבות הדדית בין החברים.

על מנת להקים אגודה שיתופית יש צורך ב- 7 חברים לכל הפחות.

 

לאגודה יש הון מניות כמו בחברה, אך אופן ההצבעה הוא כזה שלכל אחד יש קול אחד, ולא בהתאם לאחוזים שהוא מחזיק. בנוסף, קיים קושי גדול מאוד למכור את המניות באגודה, משום שיש בה פן אישי.

 

עמותה - התארגנות של שני בני אדם או יותר למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה.
תנאי לקיום עמותה היא רישומה ברשם העמותות שבמשרד הפנים.

 

עמותות בדרך כלל מוקמות לקידום מטרות ציבוריות כגון ספורט, רווחה, פוליטיקה או לקידום מטרות ספציפיות כגון הצלת חיי אדם פלוני באמצעות תרומות.

 

החברות בעמותה היא וולנטרית ולא ניתן להתנות פרישה מעמותה בתנאים אלא רק בתנאי שתשלח הודעה על ביטול החברות זמן סביר מראש.

 

לכל עמותה יש תקנון, חוזה המסדיר את היחסים בין העמותה לחבריה ובין החברים בעמותה לבין עצמם. החברות בעמותה הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להורשה.

בכל עמותה חייבים להיות לפחות שלושה גופים: האסיפה הכללית - אסיפת כלל החברים בעמותה, הועד - הוא הזרוע הביצועית של העמותה וגוף מבקר.

 

בניגוד לסוגי התאגידים האחרים העמותה אינה מחלקת את הרווחים שמצטברים בקופתה והם משמשים לקידום מטרותיה. גם לאחר פירוק העמותה נכסיה לא עוברים לחבריה אלא לעמותה עם מטרות דומות. (על המשמעויות המיסויות של התאגידים, נעמוד במאמר אחר).

 

 

חברה – סוג התאגדות עסקית אשר מטרת העל שלה היא לייצר רווחים לחברה.

לצורך הקמת חברה מספיק אדם אחד.
חברה חייבת להרשם אצל רשם החברות היושב במשרד המשפטים.

בחברה קיימים שלושה אורגנים: האסיפה הכללית – כלומר אסיפת בעלי המניות, הדירקטוריון – הממונה על ידי בעלי המניות ותפקידו להתוות את מדיניות החברה ולפקח על המנכ"ל והמנכ"ל – בדרך כלל ממונה על ידי הדירקטוריון ומהווה הזרוע הביצועית בחברה.

 

לכל חברה יש תקנון אשר מהווה הסכם בין בעלי המניות של החברה לבין החברה ובינם לבין עצמם. בכל תקנון חייבים להיות רשומים הפרטים הבאים: שם החברה, מטרותיה, הון המניות שלה והאם יש הגבלת אחריות (כלומר החברה היא בע"מ). ניתן להוסיף הוראות נוספות בתקנון אשר יסדירו את היחסים בין בעלי המניות לבין עצמם, או הוראות שונות בדבר מינוי דירקטוריון, מכירת מניות וכו', אך אין חובה לעשות כן.

 

קיימות שתי סוגי חברות: הראשונה היא חברה ציבורית: חברה שמניותיה רשומות למסחר בברוסה, והשניה והנפוצה יותר היא חברה פרטית.

 

חברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת כלומר, נכסי החברה הם נכסיה ולא נכסי בעלי המניות וכך גם חובותיה. יכולתם של נושים להגיע לבעלי המניות של החברה ולהפרע מהם יכולה להעשות רק על ידי הליך של "הרמת מסך" הנעשה על ידי בית המשפט.

 

בע"מ / בערבון מוגבל, משמעותו שבעלי המניות מוגבלים בתשלום חובות החברה. במילים אחרות, הערבות של בעלי המניות לפרעון חובות החברה מוגבל עד לגובה הסכום שבעלי המניות התחייבו לשלם תמורת מניותיהם. אם בעל מניות שילם לחברה את כל תמורת המניות שלו הוא אינו ערב לחובות החברה בשום דרך.

מניה שוחט 23, אזור | 077-3393831 | פקס: 0773393834

ייעוץ שיווקי
 פרסום בגוגל בית לעסקים
לייבסיטי - בניית אתרים